HG Carpets

Artikel 1 Definitiebepaling

De met volgende definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

a. HG Carpets: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Nieuwstraat 65, 5552BV te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer: 53677684.

b. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie HG Carpets een overeenkomst heeft gesloten.

c. Overeenkomst: de koopovereenkomst tussen HG Carpets en de klant.

d. Schriftelijk: onder schriftelijke communicatie wordt in deze algemene voorwaarden tevens begrepen langs elektronische weg tot stand gebrachte communicatie.


Artikel 2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen HG Carpets en de klant.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten op alle rechtsverhoudingen tussen HG Carpets en de klant.
 6. Vernietiging of nietigheid van één der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In voorkomende gevallen treden partijen in onderling overleg teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zo veel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.


Artikel 3 Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Elk aanbod is vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de te leveren producten.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt een aanbod niet automatisch voor toekomstige orders.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod van HG Carpets aanvaardt, tenzij in het aanbod een vorm voor totstandkoming van de overeenkomst is voorgeschreven, in welk geval de overeenkomst tot stand komt op het moment dat aan dit vormvoorschrift is voldaan.
 4. Alle in aanbiedingen en offertes vermelde leveringstermijnen zijn indicatief; zij betreffen nimmer fatale termijnen. Overschrijding van leveringstermijnen geeft de klant niet eerder recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding dan na schriftelijk ingebrekestelling, waarbij de klant HG Carpets een redelijke termijn stelt waarbinnen zij de overeenkomst alsnog kan nakomen en de levering na verstrijken van deze termijn nog steeds is uitgebleven.


Artikel 4 Inhoud van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt beheerst door het bepaalde in het door de klant aanvaarde aanbod of de offerte, dan wel het bepaalde in de orderbevestiging, het bepaalde in deze algemene voorwaarden en na totstandkoming van de overeenkomst tussen partijen schriftelijk vastgelegde afspraken.
 2. De door HG Carpets aan de klant geleverde producten zijn met de hand vervaardigd. Dientengevolge aanvaardt de klant dat de geleverde producten op ondergeschikte punten kan afwijken van de eigenschappen die in het aanbod zijn vermeld, of daaruit afgeleid kunnen worden. Dit betreft onder meer, doch niet uitsluitend, afwijkingen in kleur, structuur en afmeting.
 3. De klant aanvaardt dat de geleverde producten afwijkingen bezitten ten aanzien van daaraan inherente eigenschappen, zoals oneffenheden, pluizen en losse draden.
 4. Een afwijking in de afmeting van de geleverde producten als bedoeld in lid 2 bedraagt ten hoogste drie procent.
 5. De overeenkomst kan niet anders dan op grond van het bepaalde in deze algemene voorwaarden worden ontbonden, tenzij HG Carpets als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid ernstig tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen.


Artikel 5 Reclames

 1. Door HG Carpets geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs mogen worden gesteld, waarbij het bepaalde in artikel 4.2, 4.3 en 4.4 mede in acht wordt genomen.
 2. De garantie op de geleverde producten is beperkt tot de garantie die de producent daarop verstrekt.
 3. Onmiddellijk op het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld dient de klant de producten te onderzoeken. Gebreken dienen onmiddellijk na levering aan HG Carpets kenbaar te worden gemaakt.
 4. Indien de levering niet door HG Carpets zelf geschiedt, dient de klant HG Carpets binnen zeven dagen schriftelijk van de klacht in kennis te stellen en gelegenheid te geven een klacht in een later stadium te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de klant tijdig reclameert, schort dit zijn (betalings-)verplichtingen nimmer op.
 6. Indien van een gebrek te late melding wordt gemaakt heeft de klant geen recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, komen de als gevolg daarvan ontstane kosten voor rekening van de klant.


Artikel 6 Prijzen en betalingen

 1. De ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijslijst is daarop van toepassing.
 2. Alle door HG Carpets vermelde bedragen zijn exclusief btw.
 3. HG Carpets is gerechtigd na totstandkoming van de overeenkomst, doch voor de levering van de producten, kostprijsverhogende factoren aan de klant door te berekenen indien deze kostprijsverhogende factoren optreden buiten de macht van HG Carpets.
 4. Tenzij anders is overeengekomen dienen betalingen middels overboeking te geschieden na levering van de producten.
 5. Indien HG Carpets goede grond heeft te vrezen dat de klant niet of niet tijdige aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen, is HG Carpets gerechtigd tot gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van de door klant uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde betaling(en).
 6. Betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op de door HG Carpets voorgeschreven wijze.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft is de klant van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment dat het verzuim intreedt, is de klant de Nederland geldende wettelijke rente verschuldigd. Deze rente wordt berekend vanaf het moment dat het verzuim intreedt tot het moment dat de volledig verschuldigde betaling is voldaan.
 8. Betalingen strekken in de eerste plaats ter vermindering van de hoofdsom, vervolgens ter vermindering van de opengevallen rente en tenslotte ter vermindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 9. Indien de klant in verzuim is ten aanzien van de tijdige nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel volgens Rapport Voorwerk II.
 10. Alle redelijk gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen voor rekening van de klant.


Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. HG Carpets behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan de klant geleverde producten totdat de klant al zijn verplichtingen jegens HG Carpets deugdelijk is nagekomen.
 2. Indien de klant met de nakoming van zijn (betalings-)verplichtingen in gebreke is, surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement verkeert of anderszins in betalingsmoeilijkheden verkeert, is HG Carpets gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten terug te nemen.
 3. De klant is bij doorverkoop van de producten waarop het eigendomsvoorbehoud berust gehouden aan zijn wederpartij daarvan schriftelijk mededeling te doen.
 4. De klant is niet bevoegd de door HG Carpets onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verpanden of met enig ander beperkt recht te bezwaren. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht HG Carpets hiervan terstond, doch zo spoedig mogelijk nadat de derde enig recht op de producten heeft willen vestigen of heeft doen gelden, in kennis te stellen.
 5. De klant verleent door acceptatie van deze algemene voorwaarden reeds nu onherroepelijk machtiging aan HG Carpets om de terreinen en gebouwen van de klant te betreden teneinde de geleverde producten terug te kunnen nemen of terug te doen nemen, onverminderd het recht van HG Carpets op vergoeding van de door HG Carpets geleden schade. Indien de producten zich niet op het terrein van de klant bevinden maar op het terrein van een derde, dient de klant ervoor te zorgen en staat de klant ervoor in dat deze derde HG Carpets toe zal staan dat HG Carpets haar terrein betreedt teneinde de geleverde producten terug te kunnen nemen of terug te doen nemen.
 6. De klant is verplicht, na hiertoe door HG Carpets schriftelijk te zijn aangemaand, alle medewerking te verlenen op straffe van een direct opeisbare boete van 10% van het door de klant in totaal aan HG Carpets verschuldigde per dag dat de klant in gebreke blijft zijn medewerking te verlenen.


Artikel 8 Overmacht

 1. HG Carpets is niet gehouden enige verplichting uit de overeenkomst na te komen, indien hij daardoor is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die hem krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen niet is toe te rekenen. Daaronder is mede begrepen een tekortkoming in de nakoming van de tussen HG Carpets en zijn toeleveranciers geldende overeenkomst, welke de betreffende toeleverancier kan worden toegerekend en nakoming van de overeenkomst tussen HG Carpets en de klant in de weg staat.
 2. Gedurende de overmachtsituatie worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de periode waarin de overmacht voortduurt langer dan drie maanden bedraagt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat één der partijen aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding.
 3. Indien HG Carpets bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is HG Carpets gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren, als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.


Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aanvaardt HG Carpets geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, waaronder gevolgschade, geleden verlies en gederfde winst.
 2. In het bijzonder aanvaardt HG Carpets geen enkele aansprakelijkheid voor afwijkingen in geleverde producten als bedoeld in artikel 4 van deze algemene voorwaarden en voor tekortkoming welke hem op grond van de wet of het bepaalde in deze algemene voorwaarden niet kunnen worden toegerekend.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vordering en verweren jegens HG Carpets een jaar.


Artikel 10 Slotbepalingen

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen de klant en HG Carpets is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van HG Carpets is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
 4. Uitsluitend de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is bepalend voor de uitleg daarvan.